Porozumienie o ustanowieniu Konsorcjum COPIN
(COnsortium Polonaise des Institutions Nucleaires)
zawarte w dniu 31 lipca 2006 r. w Krakowie, z aneksem z dnia 18 grudnia 2013

Stronami umowy są:

 • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Kraków
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
 • Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
 • Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Otwock-Świerk
 • Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa

Wyżej wymienione strony powołują Konsorcjum COPIN na rzecz realizacji badań naukowych we współpracy naukowej z Francją, w tym z Institut National de Physique Nucleaire et de Physique des Particules (IN2P3), nazywane w dalszej treści umowy „Konsorcjum”.
Strony zobowiązują się do respektowania postanowień niniejszego Porozumienia.

Cele i obszary merytoryczne działania Konsorcjum

 1. Celem działania Konsorcjum jest koordynacja współ­pracy polskich instytucji naukowych z jednostkami IN2P3 we Francji, celem prowadzenia wspólnych badań podsta­wo­wych i aplikacyjnych w zakresie fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych.
 2. Realizacja powyższego celu następuje poprzez występowanie z wspólnymi projektami badawczymi i ich wykonywanie we współpracy z partnerami z IN2P3.
 3. Obszarem merytorycznym działania Konsorcjum są badania w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych i fizyki jądrowej oraz ich zastosowania.

Organy Konsorcjum

 1. Koordynator Konsorcjum
 2. Rada Zarządzająca
 3. Koordynator Umowy z IN2P3

Członkostwo w Konsorcjum

 1. Konsorcjum powoływane jest na czas nieokreślony.
 2. Utworzenie Konsorcjum nie narusza integralności majątkowej, prawnej i struktu­ral­nej jego uczestników.
 3. Uczestnicy przystępują do Konsorcjum dla realizacji celów i na zasadach określo­nych w niniejszym Porozumieniu.
 4. Uczestnikami Konsorcjum mogą być polskie instytucje naukowe oraz inne polskie osoby prawne, prowadzące działalność zgodną z obszarami merytorycznymi Konsor­cjum.
 5. Członkostwo w Konsorcjum jest nabywane poprzez zawarcie porozumienia pomię­dzy podmiotem wymienionym w §3 punkt 4, a Koordynatorem Konsorcjum, po uzyskaniu akceptacji Rady Zarządzającej.
 6. Uczestnik Konsorcjum może z niego wystąpić na własną prośbę skierowaną do Koordynatora Konsorcjum z miesięcznym wyprzedzeniem, lub zostać z niego wyklu­czo­ny ze skutkiem natychmiastowym z uzasadnionych przyczyn, takich jak nieprzes­trze­ganie zapisów niniejszego Porozumienia. Wykluczenie uczestnika Konsorcjum wymaga zgody kwalifikowanej większości 2/3 pozostałych uczestników Konsorcjum.
 7. Prawem właściwym dla porozumienia, o którym mowa w §3 punkt 5, są przepisy kodeksu cywilnego prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z lub w związku z wykonaniem Porozumienia, o którym mowa w §3 punkt 5, nierozwiązane polubownie przez uczestników Konsorcjum, będą poddane wyłącznej jurysdykcji właściwego powszechnego Sądu w Warszawie.

Rada Zarządzająca

 1. Naczelnym organem Konsorcjum jest Rada Zarządzająca.
 2. W skład Rady Zarządzającej wchodzą kierownicy wszystkich podmiotów repre­zentowanych w składzie Konsorcjum lub osoby delegowane przez tych kierowników. Każdy z podmiotów posiadających osobowość prawną wchodzący w skład Konsor­cjum desygnuje do Rady Zarządzającej jednego przedstawiciela. Powyższe nie doty­czy Uczelni, które desygnują do Konsorcjum przedstawicieli w liczbie odpowiadającej liczbie Wydziałów danej Uczelni reprezentowanych w Kon­sor­cjum.
 3. Na czele Rady Zarządzającej stoi Przewodniczący Rady. Funkcję Przewodni­czą­ce­go Rady pełni przedstawiciel Koordynatora Konsorcjum.
 4. Rada Zarządzająca pełni funkcję: kontrolną i zarządzającą, a w szczególności:
  a) przygotowuje i zatwierdza treść Umowy,
  b) wypracowuje i zatwierdza merytoryczny plan działania Konsorcjum,
  c) nadzoruje działalność Konsorcjum,
  d) dokonuje oceny merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Konsor­cjum przedkładanych przez Koordynatora,
  e) zatwierdza zmiany treści niniejszego Porozumienia,
  f) podejmuje decyzje o usunięciu oraz przyjęciu nowego uczestnika Konsorcjum,
  g) podejmuje decyzję o rozwiązaniu Konsorcjum,
  h) inicjuje działania dla pozyskania środków finansowych dla Konsorcjum i ustala zasady ich wykorzystania,
  i) ustala zasady wykorzystania i podziału środków finansowych oraz majątku i wartości własności intelektualnych, uzyskanych w wyniku prowadzonej działalności Konsorcjum.
 5. Rada Zarządzająca zbiera się w razie potrzeby, na wniosek co najmniej pięciu uczestników Konsorcjum.
 6. Decyzje Rady Zarządzającej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 75% składu, z zastrzeżeniem §3 punkt 6 oraz §4 punkt 4h. W przypadku braku rozstrzygnięcia decyduje głos Przewodniczącego Rady Zarządzającej.

Koordynator Konsorcjum

 1. Koordynatorem Konsorcjum jest Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodni­czań­skiego PAN w Krakowie.
 2. Koordynator reprezentuje Konsorcjum na zewnątrz.
 3. Do prowadzenia spraw merytorycznych oraz obsługi Konsorcjum, Koordynator powołuje Biuro Konsorcjum.
 4. Biuro Konsorcjum prowadzi działalność związaną z bieżącą realizacją programu Konsorcjum, w tym nadzór nad składaniem oraz realizacją projektów i umów.
 5. Koordynator Konsorcjum jest upoważniony do składania wniosków o finansowanie działalności Konsorcjum oraz do podpisywania porozumień i umów dotyczących wspólnych przedsięwzięć w imieniu uczestników Konsorcjum. Uczestnicy Konsor­cjum zachowują prawo do składania indywidualnych wniosków i realizacji projektów, służących wdrażaniu celów i obszarów merytorycznych działalności Konsorcjum.
 6. Koordynator Konsorcjum do dnia 31 stycznia każdego roku przedkłada Radzie Zarządzającej merytoryczne i finansowe sprawozdania z działalności Konsorcjum.

Siedziba Konsorcjum

Siedzibą Konsorcjum jest siedziba Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodni­czańskiego PAN, pełniącego rolę Koordynatora Konsorcjum.

Finansowanie działalności Konsorcjum

 1. Źródłem finansowania prac prowadzonych w ramach Konsorcjum są:
  a) dotacja Ministra Edukacji i Nauki, przyznana na podstawie Rozporządzenia Mini­stra Nauki i Informatyzacji z dnia 4.08.2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawa­nia i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2005 Nr 161, poz. 1359),
  b) środki własne uczestników Konsorcjum,
  c) dotacje i środki otrzymane z innych źródeł.
 2. Koszty działalności Konsorcjum, w tym przygotowania projektów, pokrywają jego uczestnicy, proporcjonalnie do planowanego zaangażowania w projekcie.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia, zatwierdzone przez Radę Zarządzającą, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważ­ności.
 2. Porozumienie sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzem­­plarzu dla każdego uczestnika Konsorcjum.