COPIN

WSPÓŁPRACA Z IN2P3

WSPÓŁPRACA z ECT*

WSPÓŁPRACA z INFN

Zamknij DOKUMENTY

Zamknij UMOWY

GALERIA ZDJEC

LINKS
UMOWY - Aneks ECT

A N E K S

z dnia 13.11.2008 r.

 

do Porozumienia o ustanowieniu konsorcjum COPIN

z 31 lipca 2006 roku, zawartego pomiędzy:

 

-   Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie;

-   Uniwersytetem Jagiellońskim – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
   Stoso­wa­nej, w Krakowie;

-   Uniwersytetem Warszawskim:

ˇ         Wydział Fizyki,

ˇ         Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów,

-   Politechniką Warszawską – Wydział Fizyki;

-   Instytutem Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Otwock-Świerk;

-   Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Matematyki, Fizyki i

       Informatyki;

-   Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;

-   Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.

 

 

§ 1

 

Na podstawie niniejszego aneksu wyżej wymienione strony Porozumienia postanawiają, że konsorcjum COPIN obejmie zakresem swojego działania również współpracę naukową na rzecz realizacji badań naukowych z Europeen Center for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*) z siedzibą w Trento (Włochy).

 

§ 2

 

W związku z postanowieniem zawartym w §1 niniejszego aneksu strony postanawiają zmienić treść §1 pkt. 1 Porozumienia o ustanowieniu konsorcjum COPIN w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

„Celem działania Konsorcjum jest koordynacja współpracy polskich instytucji
naukowych z jednostkami IN2P3 we Francji oraz z Europeen Center for Theoretical
Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*)
celem prowadzenia wspólnych badań podstawowych i aplikacyjnych w zakresie fizyki jądrowej i fizyki cząstek ele­men­tarnych”.

 

§ 3

 

Pozostałe postanowienia Porozumienia o ustanowieniu konsorcjum COPIN pozostają bez zmian.

§ 4

 

Aneks niniejszy sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Data utworzenia: 06/12/2011 @ 13:04
Ostatnie zmiany: 08/12/2011 @ 15:00
Kategoria : UMOWY


Wersja do druku Wersja do druku

 
W3C CSS Meric Graphisme Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^