COPIN

COLLABORATION WITH IN2P3

COOPERATION WITH ECT*

COOPERATION with INFN

Close AGREEMENTS

Close DOCUMENTS

PHOTO GALLERY

LINKS
AGREEMENTS - Anex ECT

A N E K S

z dnia 13.11.2008 r.

 

do Porozumienia o ustanowieniu konsorcjum COPIN

z 31 lipca 2006 roku, zawartego pomiędzy:

 

-   Instytutem Fizyki J±drowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie;

-   Uniwersytetem Jagiellońskim Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
   Stoso­wa­nej, w Krakowie;

-   Uniwersytetem Warszawskim:

·         Wydział Fizyki,

·         ¦rodowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów,

-   Politechnik± Warszawsk± Wydział Fizyki;

-   Instytutem Problemów J±drowych im. A. Sołtana, Otwock-¦wierk;

-   Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Matematyki, Fizyki i

       Informatyki;

-   Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie;

-   Uniwersytetem ¦l±skim w Katowicach – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.

 

 

§ 1

 

Na podstawie niniejszego aneksu wyżej wymienione strony Porozumienia postanawiaj±, że konsorcjum COPIN obejmie zakresem swojego działania również współpracę naukow± na rzecz realizacji badań naukowych z Europeen Center for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*) z siedzib± w Trento (Włochy).

 

§ 2

 

W zwi±zku z postanowieniem zawartym w §1 niniejszego aneksu strony postanawiaj± zmienić tre¶ć §1 pkt. 1 Porozumienia o ustanowieniu konsorcjum COPIN w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

 

Celem działania Konsorcjum jest koordynacja współpracy polskich instytucji
naukowych z jednostkami IN2P3 we Francji oraz z Europeen Center for Theoretical
Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*)
celem prowadzenia wspólnych badań podstawowych i aplikacyjnych w zakresie fizyki j±drowej i fizyki cz±stek ele­men­tarnych”.

 

§ 3

 

Pozostałe postanowienia Porozumienia o ustanowieniu konsorcjum COPIN pozostaj± bez zmian.

§ 4

 

Aneks niniejszy sporz±dzono w o¶miu jednobrzmi±cych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Creation date : 06/12/2011 @ 13:04
Last update : 08/12/2011 @ 15:00
Category : AGREEMENTS


Print the article Print the article

 
W3C CSS Meric Graphisme © 2007 - Licence Creative Commons
^ Top ^